Náhradní plnění

Náhradní plnění – plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením.

Družstvo je oprávněno poskytovat tzv. náhradní plnění dle § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění, protože zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Náhradní plnění je jedním ze tří způsobů, jak si zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci může splnit povinnost zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a spočívá v odebírání výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním postižením.

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb., v platném znění. Potvrzení o výši zaplacené částky za odebrané výrobky a služby za konkrétní rok vám vystaví naše pracovnice na fakturačním oddělení.

Odebíráním našich výrobků si splníte nejen zákonnou, ale i morální povinnost, podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které mají díky svému handicapu ztíženou možnost svého uplatnění v tvrdém konkurenčním prostředí. Ušetřete své peníze za odvod do státního rozpočtu a raději si za ně u nás kupte výrobky, které využijete pro svou podnikatelskou činnost.

Změny v náhradním plnění v roce 2012

Prohlášení  družstva  Důbrava   k novele  zákona  č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Vážení odběratelé,
od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  Novela obsahuje celou řadu závažných změn a výrazně zasahuje i do současného fungování tzv. náhradního plnění. Nově zavádí roční kvóty pro firmy poskytující toto náhradní plnění.
Po  prostudování  novelizovaného  znění  zákona i prováděcí vyhlášky  můžeme prohlásit, že  i nadále splňujeme podmínky pro poskytování náhradního plnění. Vzhledem k vysokému počtu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením jsme schopni poskytnout takovou výši náhradního plnění za rok, která pokrývá prakticky celou naši roční produkci v cenách bez DPH. Proto se nemusíte obávat problémů s vystavením příslušných potvrzení o odběru našich výrobků a služeb.

Odběrem výrobků a služeb od našeho družstva si mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci zajistit náhradní plnění a splnit tak svou povinnost dle ustanovení § 81 odst.2 písm. b) č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti i za podmínek platných od 1.1.2012

Zákon a vyhláška o zaměstnanosti na téma náhradní plnění - od 1.1.2012

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.  v § 81 stanovuje:

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Jednou z možností splnění této povinnosti je odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Od 1.1.2012 dochází k výraznému omezení celkového objemu, který bude schopen každý zaměstnavatel osob se zdravotním postižením v rámci tzv. náhradního plnění fakturovat. Nově se zavádí limit ve výši 36-ti násobku průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku ( orientačně tedy ve výši 854 tisíc Kč ),  který bude tento zaměstnavatel moci poskytnout za každého svého zaměstnance se zdravotním postižením v součtu všem svým odběratelům ( na všechna IČ ) za celý kalendářní rok.

Z §18  vyhlášky č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2  písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V případě zájmu o odběr našich výrobků a služeb nás prosím kontaktujte.

Případné nejasnosti spojené s tímto problémem rádi vysvětlíme podrobněji. K některým konkrétním postupům  se ještě očekává upřesnění ze strany Úřadu práce, popř. MPSV ČR.

Ve Valašských Kloboukách 2.1.2012

 
 

Hřbitovní 97
766 33 Valašské Klobouky
info@dubrava.cz