Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Dekalko 150 g

49,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500211

Práškový přípravek na rez a vodní kámen

Technické parametry produktu
Číslo výrobku 021
Název výrobku Dekalko 150 g
Obsah 150 g
EAN 8594005500211
Počet ks v kartonu 10
Průmyslové balení
Obsah Číslo výrobku

- Snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, elektrický proud a prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod.

Upozornění: 

Varování

 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zabraňte uvolněni do životního prostředí.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
 • Obsahuje: Kyselinu amidosírovou ES 226-218-8

Třída a kategorie nebezpečnosti

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3